Rapport från Årsmöte och Extrastämma

Igår kväll hölls Årsmöte 18:00 och Extrastämma 19:00 för Stala Fiber Ekonomisk Förening i Stala bygdegård.

Årsmötet var ganska snabbt avklarat och samtliga i styrelsen liksom revisorer och valberedning omvaldes. Föreningens resultaträkning presenterades och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Extrastämman hölls kl 19:00 efter årsmötet. Där behandlades styrelsens förslag att föreningen upphör med sin verksamhet 171231 genom ”Upplösning utan likvidation”. Stämman biföll enhälligt styrelsens förslag som innebär att föreningen kommer ligga vilandes i 10 år efter verksamheten upphör och därmed sparas mycket pengar då ingen likvidator behöver anlitas.

Stämman beslutade att resterande medel i föreningen efter reglering av alla utestående fordringar kommer att skänkas bort till t.ex. en lokal idrottsförening, hjälporganisation eller dyl. Stämman beslutade att medlemmarna skall få komma in med förslag på vart pengarna skall skänkas och att styrelsen sedan får avgöra frågan efter eget huvud. Styrelsen kommer behandla frågan på nästa styrelsemöte och därefter återkomma med ett sista datum för medlemmarna att inkomma med förslag på vart pengarna skall skänkas.

Ett årsmöte kommer att genomföras i början av 2018 för fastställande av årsredovisningen för 2017.

Detta var en kort genomgång av punkterna som togs upp, bifogad finns samtliga protokoll, verksamhetsberättelse för 2016 samt resultaträkningen. Revisorernas berättelse kommer att läggas upp vid ett senare tillfälle då ett datum var felaktigt och behöver korrigeras.

//Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2016

Protokoll Årsmöte

Resultaträkning 2016

Protokoll Extrastämma

Kallelse till årsstämma och extra stämma!

Kallelse och dagordning årsstämma Stala Fiber Ekonomisk förening

 

Datum: 29/6 2017
Tid: 18.00
Plats: Stala Bygdegård

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande

 

Kallelse och dagordning Extra stämma Stala Fiber Ekonomisk förening

 


Tid: Torsdag 2017-06-29 kl. 19.00

 

Plats: Stala Bygdegård

 

Ärenden: Information och diskussion om avveckling av föreningen. Beslut om avveckling.

Alla är välkomna till mötet. Endast Stala Fiber medlemmar har rösträtt vid stämman.

Dagordning för extra stämman

 • 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • 2. Val av två rösträknare. Kontroll av fullmakter.
 • 3. Godkännande av röstlängden inklusive fullmakter
 • 4. Val av två justeringsmän
 • 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning (senast 1 vecka före stämman, ska innehålla uppgift om alla ärenden som avhandlas)
 • 6. Fastställande av dagordningen
 • 7. Information och diskussion om sätt att avveckla föreningen
 • 8. Redovisning av föreningens ekonomi och förväntad utbetalning vid avveckling
 • 9. Beslut om avveckling (se styrelsens förslag på nästa sida). Röstning, rösträkning.
 • 10. Stämman avslutas.

Bakgrund

Vid extra Extra stämman 2015-10-22 beslutades att fibernätet skulle överlåtas till Zitius. Detta har genomförts per 2017-05-31. Det finns därmed inte någon viktig anledning att fortsätta driva den ekonomiska föreningen.

Styrelsen beslutade 2017-05-29 att rekommendera stämman att föreningen avvecklas genom ”Upplösning utan likvidation”. Se styrelsens förslag på nästa sida.

Processen

Bolagsverket anger följande två tänkbara sätt att avveckla föreningen:

Frivillig likvidation
Processen för detta innebär kostnader att betalas till Bolagsverket samt för av Bolagsverket utsedd likvidator. Antagligen blir kostnaden 10 000 – 15 000 kr. Dessutom är det en administrativt tung procedur.

 

Upplösning utan likvidation
Detta är möjligt om föreningen inte har någon verksamhet under 10 år. Därefter ansöker vi om avregistrering. Processen är kostnadsfri.

 

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår följande till stämman:

 1. Föreningen avvecklas genom ”Upplösning utan likvidation”.
 2. Verksamheten avslutas 2017-12-31. Ett årsmöte avhålls i början av 2018 för fastställande av årsredovisningen för 2017.
 1. Resterande medel i föreningen efter reglering av alla utestående fordringar utbetalas till lokala föreningar eller t ex Världens Barn.
 1. Stämman uppdrar åt ordföranden eller annan av de nuvarande styrelsemedlemmarna att ombesörja avregistrering efter 10 års overksamhet.

 

Uppdatering rörande fiberinstallationerna

Hej allihopa!

Den kommande veckan, vecka 19, kommer SLL att slutföra sitt uppdrag med att förse oss som bor inom Stala Fiberförenings ansvarsområde med fiber till våra fastigheter. De fastigheter som är aktuella för installation nästa vecka har fått anmodan, via mail och SMS, att snarast boka installationstid.

Nästa fredag lämnar SLL vårt område och då ska alla 400 fastigheterna inom Stala Fiberförenings område ha en fungerande fiberanslutning! Häftigt!!

Flera av er har frågat om när fakturan på installationen kommer.
Vi har nu fått veta att de återstående fakturorna skickas ut i början på juni så de bör hamna i våra brevlådor runt den 10/6.

You have got the chance to enter a reputation to the Book Reports?

Ideas on how to Pick Book Report Samples

The Strategy to Scan E book Report Product reviews. To current the theory it is important to professional review, the analysis you operate ought to be comprehensive. In lots of possibilities, it is the most important component all. This data just isn’t legal historical past and should not be handled therefore.

Hen proved to become a top notch handle in any case. Trade textbooks can make available the essential spark. Therefore, once you would prefer to go posted within a paper, your entries will need to be the right way formatted and nicely composed. Ebook report templates are in a position to help you in crafting a ebook report successfully as well as in temporary minute. The sample report will probably be implemented by consumers who definitely have to compose a report with a reserve depending on real-life incidents. movie review outline example
Most appropriate structure and format are amazingly indispensable details inside a report, mainly because it involves the in depth important information of any endeavor. So, the creator needs to deal with the entire moment particulars for the method also, the troubleshooting methods. The exact same way you’ll for just about any kind of faculty assignment you can have, immediately following you are accessing ebook report illustrations using the net, meticulously study the online resources to generally be specified they can be as many as snuff, affective web-sites.

How to pick the best E book Report. For anybody who is carrying out empirical homework, this could be very easy, as your variables could be made a decision by your research proposal. It’d be to the function of study or even to obtain statistical information. The illustrations supplied are with the commonest kinds of resources used in studentbased researching.

Here is What I am aware About Reserve Report Illustrations

When educational institutions start off to job interview they’re going to will need to minimize the invited persons to some workable sum. A second highly severe inappropriate stands out as the fashion by which university districts take care of choosing substitute lecturers. Clearly, the lessened fiscal standing belonging to the family members deprives them of the opportunity to use a bigger schooling or, no less than, it can be a lot of more difficult for immigrants than for hometown most women and adult men. The discussion will final for about 3-5 minutes and you may allow the viewers to inquire inquiries within the stop. short movie reviews examples
On top of that, there are certainly countless wonderful times. Now it is time for getting commenced preparation.

The Guide Report. The range of internet pages must be specified, along with the length with the job also will have to be produced crystal clear. The process is very cumbersome, even so it is necessary to get some your piece has zero issues. The device features a one 12 months guarantee and usually has barely any challenges. Graduating from Very high Faculty appears to be a uncomplicated detail for many pupils and extremely problematic for many people. Now you’d love to checklist the abilities the scholars will probably be anticipated to master, how it is heading to become taught as well as the way that it will be assessed. The scholars should to get permitted to specific their creativeness and comprehension from the reserve the perfect way they know the way.

The Variety An individual Problem It is best to Inquire for Reserve Report Examples

You cannot, your letter could obtain the adjust you are looking for. Whatever the inescapable fact that you choose to should be thoughtful with your phrases, you’ve got being precise in specifics and figures that you are more likely to point out inside of the letter. The means that of finding a subject matter for an essay differs from your way of choosing on the matter for any faculty newspaper information or even a speech.

How to write down a Guide Report. For those who study a biography, create a couple of very few for the essential gatherings in his / her everyday life. You have bought to get a glance at your viewers (make eye connection with every single specific there!) It happens to be so basic and rapid to established an buy at our blog, that you just can perform it even for the finest process to college, or while you are observing your favorite serial motion picture.

The benefits of Guide Report Illustrations

How to Get rid of Reserve Report. You might have a chance to enter a reputation for that report and choose the output structure. The length belonging to the elements will likely be contingent relating to the age and desire within your course. Just like cells work as the muse of living, you choose to understand in regards to the transitions in between devices. The best way to put in writing a company Prepare. Evidently, considering the fact that this doc is crucial with your schooling and also to your vocation, it happens to be worthwhile to place cash right into a qualified editor or specialist that will help you polish the former version. Govt summary really is a important interaction device used by academicians and corporation men or women. Build new company, be certain to wish to work with the very same ODBC DSN. It’s less complicated than you may think and with just merely a minor little bit of labor it is really available to develop a high quality characteristic document (and discover the excellent quality to coincide!) In the event you need to do a VIN take a look at with a motor vehicle you happen to be fascinated in choosing, you can easlily learn the way lots of individuals it truly is been owned earlier, and whether or not you’ll find it been applied as the rental automotive, which happens to be a big factor when identifying the overall point out with the vehicle. Effectively, the quite earliest part of the concern is often answered commonly.

New Questions About Write My Paper Answered and Why You Must Read Every Word of This Report

May well not have to compose your other women and men think regarding myself whatsoever. Hundreds of students from all across the globe do this each and every day. It really is not possible for many pupils to spending more time within a operate.

Nonetheless Fortsätt läsa New Questions About Write My Paper Answered and Why You Must Read Every Word of This Report