Kallelse till årsstämma och extra stämma!

Kallelse och dagordning årsstämma Stala Fiber Ekonomisk förening

 

Datum: 29/6 2017
Tid: 18.00
Plats: Stala Bygdegård

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande

 

Kallelse och dagordning Extra stämma Stala Fiber Ekonomisk förening

 


Tid: Torsdag 2017-06-29 kl. 19.00

 

Plats: Stala Bygdegård

 

Ärenden: Information och diskussion om avveckling av föreningen. Beslut om avveckling.

Alla är välkomna till mötet. Endast Stala Fiber medlemmar har rösträtt vid stämman.

Dagordning för extra stämman

 • 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • 2. Val av två rösträknare. Kontroll av fullmakter.
 • 3. Godkännande av röstlängden inklusive fullmakter
 • 4. Val av två justeringsmän
 • 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning (senast 1 vecka före stämman, ska innehålla uppgift om alla ärenden som avhandlas)
 • 6. Fastställande av dagordningen
 • 7. Information och diskussion om sätt att avveckla föreningen
 • 8. Redovisning av föreningens ekonomi och förväntad utbetalning vid avveckling
 • 9. Beslut om avveckling (se styrelsens förslag på nästa sida). Röstning, rösträkning.
 • 10. Stämman avslutas.

Bakgrund

Vid extra Extra stämman 2015-10-22 beslutades att fibernätet skulle överlåtas till Zitius. Detta har genomförts per 2017-05-31. Det finns därmed inte någon viktig anledning att fortsätta driva den ekonomiska föreningen.

Styrelsen beslutade 2017-05-29 att rekommendera stämman att föreningen avvecklas genom ”Upplösning utan likvidation”. Se styrelsens förslag på nästa sida.

Processen

Bolagsverket anger följande två tänkbara sätt att avveckla föreningen:

Frivillig likvidation
Processen för detta innebär kostnader att betalas till Bolagsverket samt för av Bolagsverket utsedd likvidator. Antagligen blir kostnaden 10 000 – 15 000 kr. Dessutom är det en administrativt tung procedur.

 

Upplösning utan likvidation
Detta är möjligt om föreningen inte har någon verksamhet under 10 år. Därefter ansöker vi om avregistrering. Processen är kostnadsfri.

 

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår följande till stämman:

 1. Föreningen avvecklas genom ”Upplösning utan likvidation”.
 2. Verksamheten avslutas 2017-12-31. Ett årsmöte avhålls i början av 2018 för fastställande av årsredovisningen för 2017.
 1. Resterande medel i föreningen efter reglering av alla utestående fordringar utbetalas till lokala föreningar eller t ex Världens Barn.
 1. Stämman uppdrar åt ordföranden eller annan av de nuvarande styrelsemedlemmarna att ombesörja avregistrering efter 10 års overksamhet.

 

Uppdatering rörande fiberinstallationerna

Hej allihopa!

Den kommande veckan, vecka 19, kommer SLL att slutföra sitt uppdrag med att förse oss som bor inom Stala Fiberförenings ansvarsområde med fiber till våra fastigheter. De fastigheter som är aktuella för installation nästa vecka har fått anmodan, via mail och SMS, att snarast boka installationstid.

Nästa fredag lämnar SLL vårt område och då ska alla 400 fastigheterna inom Stala Fiberförenings område ha en fungerande fiberanslutning! Häftigt!!

Flera av er har frågat om när fakturan på installationen kommer.
Vi har nu fått veta att de återstående fakturorna skickas ut i början på juni så de bör hamna i våra brevlådor runt den 10/6.

Installation vecka 10, klart vecka 11:

Stala-Kärra 1:43
Kärra 1:3
Nedre Hoga 1:31
Nedre Hoga 1:19
Nedre Hoga 1:36
Nedre Hoga 1:2
Nedre Hoga 1:6
Nedre Hoga 1:29
Nedre Hoga 1:29
Övre Hoga 1:7
Hoga 2:3
Övre Hoga 2:14
Nedre Hoga 1:23
Nedre Hoga 1:25
Nedre Hoga 1:33
Nedre Hoga 1:34
Nedre Hoga 1:27
Nedre Hoga 1:27
Övre Hoga 2:12
Nedre Hoga 1:35
Stala-Kärra 1:35
Stala-Kärra 1:22
Nedre Hoga 1:32
Nedre Hoga 1:22
Kärreberg 1:44

Uppdatering om grävning, blåsning, installationer mm.

Här kommer en liten uppdatering på vad som pågår i fiberprojektet.

Efter nyår har man grävt från Myrebackevägen ner mot Vräland och genom Nedre Hoga . I nästa vecka skall grävningen här vara klar. Under veckan har man också borrat under väg på flera ställen i detta område men ett par borrningar återstår som också skall göras nästa vecka. Efter detta påbörjas blåsning av fiber och svetsning. Därefter blir det installation av dosor.
Man kommer nu också att ”plocka med sig” de fastigheter som av olika anledningar fått vänta med installationen.

Grävlag ett flyttar sedan till Dammslätten som fått vänta länge, det var ju faktiskt här man grävde den första biten men fick flytta, först var det för mycket tjäle, sedan för mjukt. Nu skall det bli av.

Ett annat grävlag har påbörjat grävningen mot Rossö, dels Rörvik och sedan mot båthamnen.

Det tredje grävlaget kommer att gräva mot Ångbåtsbryggan/badplatsen med mindre maskin.

Idag har det också gått ut mail till nya fastigheter för bokning av installation av dosor.

VIKTIG INFORMATION:

När ni fått Mediaomvandlaren (den vita boxen med den blå lampan på) installerad ska ni inte koppla bort strömkabeln från den!! Strömmen måsta vara ansluten för att de som ansluter boxen till stationen ska se att man har en fungerande anslutning hela vägen.

Även om det känns onödigt att boxen sitter där och blinkar så måste det vara så tills kopplingen är säkerställd och det ser ni på att den lampa som är orange innan anslutningen är slutförd skiftar om och blir grön och den blå lampan får ett fast sken. Då kan ni koppla in en dator i boxen och starta en webbläsare för att komma till Zmarket (före detta Qmarket) där ni kan välja tjänsteleverantör efter eget önskemål.

Lycka till!

Uppdatering inkoppling

Nu har drygt 130 äntligen fiber i Stala! Helt underbart! Resterande knappt 300 kommer löpande fram till 30/4 att få fiber.

Vi kan konstatera att hushåll som väljer Telia som tjänsteoperatör (bredband, TV och telefoni) har svårigheter att komma igång.

Telia skyller på att vi har ett ”stadsnät”.

Vi har ett öppet fiber vilket betyder att vi kan välja vilken tjänsteoperatör som helst antingen via Zmarket.se (tidigare Qmarket.se) eller direkt förhandling med önskat tjänsteoperatör. Sistnämnde ofta billigare och med bättre innehåll.

Problemet är att Telia inte ligger i framkant med den moderna utrustning som finns i Stalas fibernät.

Hushåll som har valt en annan tjänsteoperatör än Telia har inga problem och är i gång direkt.